Luôn luôn xuất hiện bên những chiếc xe độc đáo, lần này, Mai Thỏ tiếp tục khoe dáng cùng các “tác phẩm” hàng đầu của dòng xe Ducati.

01-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

02-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

03-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

04-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

05-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

06-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

07-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

09-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

10-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

11-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

12-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

13-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

14-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

15-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

16-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

17-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

18-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati

19-hot-girl-mai-tho-nong-bong-ben-dan-xe-ducati